Modernisering av Dovrebanen gir muligheter for mange

I 2021 fylte Dovrebanen hundre år. Fram mot neste jubileum skal strekningen rustes opp slik at den blir enda viktigere for enda flere med kortere reisetid og flere avganger.

I desember 2015 åpnet en ny dobbeltsporet trasé på 17 kilometer langs Mjøsa fra Minnesund til Kleverud. Det er nå besluttet å ferdigstille et sammenhengende dobbeltspor helt frem til Hamar fra Oslo.

Dovrebanen 100 år

Dovrebanen går fra Eidsvoll til Trondheim over Dombås, og er 485 kilometer lang. Det er en historisk viktig togstrekning som har vært under kontinuerlig utvikling siden den ble åpnet av Kong Haakon september 1921. Før dette ble flere etapper åpnet mellom 1861 og 1921. Nå økes satsingen på forbedring og modernisering for at flere kan ta mer tog for første gang siden åpningen av Dovrebanen.

«Toget vil bruke bare 55 minutter mellom Oslo og Hamar og reisetiden blir redusert på hele strekningen til Trondheim.»

Hamar - Oslo på 55 minutter og to tog i timen

– Akkurat nå står vi foran en stor modernisering og utvikling av banestrekningen, forteller Stine Undrum, leder for utbygging i Bane NOR. – Det vil gjøre det enda mer attraktivt å bo og jobbe langs strekningen, og flere reisende vil velge tog. Den største forbedringen er utviklingen av dobbeltspor helt til Hamar. Utbygging av dobbeltspor gjør at vi kan kjøre to tog i timen fast – pluss ett fjerntog. Toget vil bruke bare 55 minutter mellom Oslo og Hamar og reisetiden blir redusert på hele strekningen til Trondheim.

Oslo - Hamar og Oslo - Lillehammer blir bedre og bedre bit for bit

Strekningen til Hamar er en del av satsingen som kalles indre InterCity. Senere vil det i henhold til neste seksårsperiode i Nasjonal transportplan rettes fokus mot å forbedre Dovrebanen helt opp til Trondheim. Første ledd blir forbedringer for å øke effekten fram til Lillehammer – i det som blir omtalt som ytre InterCity. Målet er hele tiden å øke antall avganger, kutte reisetiden og øke punktligheten.

Banepodden

Lytt til Banepodden

Hør hvordan høyteknologiske løsninger og nye utbyggingsprosjekter gir deg mer punktlige tog og bedre reisehverdag.

Lytt til podkast

Bedre kapasitet for godstransport, flere avganger og kortere reisetid

Etter fullført utbygging til Lillehammer, kan det også bli aktuelt å starte på en dobbeltsporutbygging sørover fra Trondheim mot Støren. Traséforbedringer og flere kryssingsspor i Gudbrandsdalen vil også styrke Dovrebanen betydelig for fremtiden. Disse tiltakene vil kunne legge til rette for en tredobling av godstrafikken og doblet kapasitet samt redusert reisetid for fjerntogene.

 

For å utvikle InterCity-tilbudet på Dovrebanen må kapasiteten på den sterkt trafikkerte strekningen mellom Eidsvoll og Hamar utvides.

Den nye broen i Minnevika vil gi flere og mer punktlige avganger på strekningen mellom Hamar og Oslo.


Stine Undrum legger ikke skjul på at forbedringer på Dovrebanen både tar tid og er kostnadskrevende.

Tog for bærekraftig transport og reise

– Det koster mye å bygge ny jernbane og det tar dessverre ganske lang tid. Men ved å bygge bit for bit forbedrer vi kontinuerlig togtilbudet, samtidig som vi hele tiden må vurdere hvilke tiltak som gir mest effekt der det bor mest folk. En fordel ved å bygge trinnvis er at vi bygger på et fundament av eksisterende og solid jernbane. Når vi kombinerer dette med nye prosjekter og moderne teknologi kan vi få god effekt ut av hvert tiltak. Det ser jeg på som bærekraft i vidt perspektiv og en del av det grønne skiftet, avslutter lederen for utbyggingsprosjekter i Bane NOR.

Forbedringer på Dovrebanen

  • Dovrebanen går mellom Eidsvoll og Trondheim via Hamar. Mellom Lillehammer og Oslo er banen en del av InterCity-satsingen.

  • Viktig for å knytte 200.000 innbyggere i Mjøsregionen sammen med hovedstadsregionen.

  • Nytt dobbeltspor mellom Hamar og Oslo skal står klart innen utgangen av 2027. Det gir mulig­het for to InterCity-­tog hver vei og ett til to fjerntog i timen.

  • Med dobbeltspor til Lillehammer vil ca. 2,9 millioner mennesker bruke InterCity-tog mellom Oslo og Lillehammer hvert år.

  • Utslippene forventes å reduseres med 13 000 tonn CO2 årlig etter utbygging.

Østfoldbanen blir aldri den samme

Østfoldbanen blir nå mye raskere og mer stabil. Det fortjener alle de reisende.

Vi skal måles på punktlighet

Mange er avhengige av at toget kommer og går når det skal. Å jobbe for bedre punktlighet er noe av det viktigste vi gjør for at flere skal ta mer tog.

Den digitale jernbanen

Jernbanen gjennomgår nå en storstilt fornyelse. Sammen med viktige utbyggingsprosjekter skal digitalisering og teknologi sørge for mer punktlige tog og en bedre hverdag for de som reiser.

Vestfoldbanen på nye, moderne skinner

Norges mest trafikkerte jernbanestrekning får et etterlengtet løft.

Banepodden

Hør hvordan vi jobber med høyteknologiske løsninger for at flere kan ta mer tog

Lytt til podkast