Østfoldbanen

Østfoldbanens vestre linje er 170,1 kilometer lang fra Oslo S til Kornsjø og riksgrensen. Banen går langs kysten via Moss og Fredrikstad, langs Glomma til Sarpsborg før den går østover til Halden og videre inn til grensen ved Kornsjø. Østfoldbanen ble åpnet i 1879 og fikk elektrisk drift i 1940. Dobbeltsporet nådde fram til Sandbukta ved Moss i 1996.

Østfoldbanen har i dag stor trafikk av både person- og godstog.  Det pågår for tiden arbeider med fornyelse banens dreneringssystemer, kabelanlegg og overbygning, et arbeid som startet ved Moss i 2011 og skal drives helt fram til Kornsjø i løpet av 2018. Gjennom intercityutredningen foreligger det omfattende utbyggingsplaner for Østfoldbanen.

Trafikk og trasé

Trafikken på Østfoldbanen består i dag av lokaltog (80%), regiontog og intercitytog (15%) og godstog (5%). Østfoldbanen har tett lokaltogtrafikk mellom Oslo og Ski, både av lokaltog som stopper ved alle stasjoner og holdeplasser og av lokaltog som stopper færre steder og går videre ut til Moss og Mysen. Mellom Oslo S og Ski  (24 km) er det ikke plass til flere tog i rushtidene og hastigheten begrenses av lokaltogene med mange stopp. Østfoldbanens intercitytog knytter sammen regional bo- og arbeidsmarkeder og banen er også en viktig utenlandsforbindelse for godstrafikken, men også for persontrafikk. Østfoldbanen møter sterk konkurranse fra en moderne firefelts E6 på hele strekningen.

Østfoldbanen følger i hovedsak banetraseen fra åpningen i 1879. Banen fikk dobbeltspor til Ski i 1939. På 1990-tallet ble det bygget nytt dobbeltspor fra Ski til Sandbukta før Moss og det samtidig foretatt en del traséforbedringer. På grunn av topografi og landskap er banens linjeføring relativt god. Stigningen østover ut fra Halden utgjør en flaskehals for godstrafikkenØstfoldbanen i Råde. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>.

Tilstand og tiltak

Det er satt i gang et program for å gjennomføre ballastrens og fornyelse av kabelanlegg og dreneringsanlegg på Østoldbanen. Arbeidet startet sørover fra Moss og nådde i 2012 nesten fram til Fredrikstad. Forberedende arbeider satt i gang videre sørover. Dette vil bedre sporkvaliteten på banen og gi færre signalfeil. Delstrekninger gammelt kontaktledningsanlegg, den eldste delen mellom Fredrikstad og Sarposborg ble bygget i 1939. Det er også et stort behov for brufornyelser og bruvedlikehold på banens mange stålbruer. I 2000 åpnet en 7 kilometer lang dobbeltsporparsell ved Rygge som foreløpig  er den nyeste delen av banen. I 2012 ble det bygget ny hovedplattform på Råde stasjon og moderniseringen av Holmlia holdeplass ble fullført.  Ny driftsbanegård i Halden er tatt i bruk.

Av Østfoldbanens stasjoner har mange treplattformer med lav standard og dårlig tilgjengelighet. Det er sikkerhetsutfordringer knyttet til smale mellomplattformer og til planoverganger.

Målsetting

Jernbaneverkets målsetting for Østfoldbanen er at banen skal være et konkurransedyktig alternativ til bil og buss og at den skal kunne tilby et attraktivt rutetilbud innenfor alle reisestrekninger.  Det skal tilrettelegges for økte godsmengder for å avlaste vegnettet.

Trafikkprognoser tilsier at bedre togtilbud med kortere reisetid vil kunne doble dagens antall reisende.  En stor del av det landbaserte godset som skal til Osloregionen går gjennom Østfold, jernbanens markedsandel er i dag på 10%. Potensialet er en femdobling av dagens godstrafikk på Østfoldbanen ved bedre kapasitet og større pålitelighet.

Tiltak på kort sikt (2014 - 2017)

På kort sikt skal infrastrukturen vedlikeholds med fokus på sikkerhet og punktlighet. Mellom Oslo og Ski bygges det nå nytt dobbeltspor (Follobanen) med planlagt ferdigstillelse i 2021. For økt kapasitet skal det bygges flere hensettings- og vendespor i Ski og Moss. For godstrafikken er det aktuelt å forlenge flere kryssingsspor og legge til rette for samtidig innkjøring. For stasjoner skal det bygges ny sideplattform på Råde (hovedplattform ferdig i 2012) og det legges opp til at Sarpsborg stasjon oppgraderes og bygges om.   

Dreneringsarbeid, trerydding, bygging av føringsveier for kabler, fornyelse av kabler og ballastrensing planlegges gjennomført på strekningen Sarpsborg – Kornsjø. Det skal gjennomføres bransikringstiltak i tunneler mellom Ski og Ås, gjennomføres grunnstabiliseringstiltak og fornyelse av stikkrenner. Mellom Oslo og Ski skal det på kort sikt foretas nødvendig utskifting av skinner og sviller, komponenter i kontaktledningsanlegget og styrking av sporvekselvarmen. Støttemurer mellom Bekkelaget og Ljan trenger utbedringer og dette skal prosjekteres i 2013.

Mindre tiltak det legges opp til på stasjoner er fornyelse av gamle treplattformer på lokalstrekningen, flere parkeringsplasser på stasjonene, bedre oppmerking og bedre sykkelparkeringer.

Tiltak på mellomlang sikt (2018 – 2023)

Dobbeltsporet Oslo – Ski (Follobanen) planlegges å stå ferdig i 2021. Dobbeltsporet sørover på strekningen Sanbukta – Moss – Såstad med nye stasjon i Moss kan bygges. Disse tiltakene vil sammen med planlegging og utbygging av dobbeltspor og nye stasjoner videre sørover mot Halden være avhengig av nivået og ambisjonene i Nasjonal transportplan som skal vedtas i Stortinget våren 2013.

Østfoldbanen bør få flere kryssingsspor og lengre kryssingsspor og det bør foretas en optimalisering av signalanleggene for å bedre kapasiteten. Innenfor stasjoner og knutepunkter skal arbeidet med oppgradering og tilrettelegging for universell utforming videreføres. Antall parkeingsplasser og sykkelparkeringsplasser skal utvides.

Tiltak på lang sikt (2024-)

Det kan legges opp til full dobbeltsporet bane til Halden med nye bystasjoner i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden som også er sentrale trafikknutepunkter.  Den kan bygges flere kryssingsspor og eventuelt dobbeltsporparseller mellom Halden og Øxnered i Sverige. Østre og vestre linje på Østfoldbanen kan kobles sammen sør for Ski stasjon. Den kan bygges en ny godstogforbindelse mellom Østfoldbanen/Follobanen og Alnabru. Det kan også bygges flere forbikjøringsspor og kryssingsspor for økt kapasitet, flere hensettings- og vendespor og gjennomføres fornyelser av stasjonene. Tiltakene og nivået på dem vil avhenge av et framtidig nivå på bevilgningene til jernbane.

Fakta:

·              Banelengde: 170,10 km

·              Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 23

·              Elektrisk drift

·              Fjernstyring: Oslo S – Kornsjø (Sverige)

·              Dobbeltspor: Oslo S - Sandbukta (57 km) og Rygge - Haug (6km)

·              Godsterminaler: Rolvsøy (Fredrikstad), Sarpsborg, Berg (Halden)

Ny hovedplattform Råde st november 2012. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>