Hovedbanen

Hovedbanen er 68 kilometer lang fra Oslo S til Eidsvoll. Banen er knyttet sammen med Gardermobanen flere steder, med Kongsvingerbanen på Lillestrøm og med Dovrebanen på Eidsvoll. Hovedbanen er landets eldste jernbanestrekning.

Lokaltog ved Sagdalen hp. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Hovedbanen utgjør sammen med Gardermobanen forbindelsen nordover fra Oslo S. Hovedbanen går gjennom Groruddalen, over Strømmen til Lillestrøm. Videre nordover går banen delvis parallelt med Gardermobanen fram til Jessheim syd, hvorfra den går videre gjennom Jessheim og Dal til Eidsvoll. Hovedbanen er en svært viktig kollektivtrafikkåre nordover fra Oslo. Banen tar seg samtidig av all godstrafikk til og fra Alnabru godsterminal, samt en tett lokaltogtrafikk.

Trafikk og standard

Hovedbanen åpnet som landets første jernbane i 1854. I 1904 fikk banen dobbeltspor fram til Lillestrøm. Hovedbanens kapasitet er i dag sprengt på strekningen Lillestrøm – Eidsvoll. All godstrafikk nordover fra Alnabru godsterminal benytter Hovedbanen. I tillegg går lokaltogpendlene Asker – Lillestrøm og Drammen – Dal på strekningen. Hovedbanen følger i hovedsak samme trase som ved åpningen i 1854. Banens underbygning og overbygning er selvsagt av en helt annen standard enn den gang. I forbindelse med utbyggingen av Gardermobanen (åpnet 1998), ble det gjennomført en del tiltak også på Hovedbanen. Der de to banene går parallelt, ble Hovedbanen fornyet. I 2012 åpnet et moderne vende- og hensettingsanlegg for lokaltog på Eidsvoll. Det er i dag store kapasitetsproblemer på strekningen og nord for Lillestrøm er banen erklært for overbelastet.

Flere av stasjonene og holdeplassene på Hovedbanen har gjennomgått en modernisering de senere årene. Dette gjelder Haugenstua, Hanaborg, Fjellhamar, Strømmen, Lillestrøm, Lindeberg og Kløfta. Det er et stort behov for modernisering og bedre tilgjengelighet med de øvrige stasjonene og holdeplassene på Hovedbanen.

Muligheter

Hovedbanens utviklingsmuligheter ligger i å få økt banens kapasitet. Det er et stort behov for flere og lengre kryssingsspor mellom Lillestrøm og Eidsvoll. Dette er begrensende for godstrafikken. En bedre kapasitet på Hovedbanen vil, sammen med kapasitetsøkende tiltak på Dovrebanen sør for Lillehammer, gjøre det mulig med flere godstog og bedre punktlighet.

Fakta:

  • Banelengde: 68 kilometer
  • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 21
  • Elektrisk drift
  • Gods- og persontrafikk
  • Dobbeltspor Oslo S – Lillestrøm, 21 km
  • Alnabru godsterminal

Godstog ved Hauerseter st. Det er stor behov for å øke kapasiteten på denne delen av Hovedbanen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>