Drammenbanen og Askerbanen

Drammenbanen er 42 kilometer lang fra Oslo S til Drammen. Hele banen har dobbeltspor. På strekningen mellom Lysaker og Asker er det bygget to nye spor i tillegg for bedre kapasitet og høyere hastighet. De to nye sporene benevnes Askerbanen.

Fra Sandvika øst. Vi ser Drammenbanens to spor retning Bolmmenholm i midten, mens Askerbanens to spor inn i Bærumstunnelen retning Lysaker ses på hver sin side. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Drammenbanen er det opprinnelige navnet på den smalsporede banen fra Oslo V til Drammen som ble åpnet i 1872. Banen ble normalsporet i 1920, fikk dobbeltspor til Sandvika i 1922, til Asker i 1955, til Brakerøya i 1973 og helt til Drammen i 1996. Den største linjeomleggingen kom i 1973 i forbindelse med åpningen av Lieråsen tunnel.  
Vest for Asker gikk Drammenbanen opprinnelig gjennom Heggedal, Røyken og Lier, en strekning som ble erstattet av Lieråsen tunnel i 1973. Dette forkortet banen med 12,5 kilometer. De første 13 kilometerne (fram til Spikkestad) av den opprinnelige strekningen er beholdt for lokaltrafikk under navnet Spikkestadbanen.

Åpningen av Oslotunnelen i 1980 knyttet sammen det norske jernbanenettet gjennom Oslo og åpnet for et helt nytt trafikkmønster.

Trafikk og standard

Drammenbanen og Askerbanen er blant landets tettest trafikkerte strekninger. Banene brukes av flere lokaltogpendler på Østlandet, av intercitytogene til og fra Vestfold, samt av fjerntog til og fra Bergens- og Sørlandsbanen. I tillegg kommer godstrafikken til Drammen, Sørlandet og noen av Bergensbanens godstog. På den nye Askerbanen (åpnet 2005 - 2011) tillater banestandarden 160 kilometer i timen, mens hastigheten fra Asker til Brakerøya ved Drammen hovedsakelig er 130 km/t. Den gamle Drammenbanen har en hastighetsstandard på fra 80 til 130 km/t. Det kjøres i 2016 lokal- eller intercitytog mellom Drammen og Oslo fem ganger i timen. Fra Asker kommer i tillegg lokaltogene Spikkestad – Asker - Lillestrøm og Asker – Kongsvinger. De mange togavgangene på Drammenbanen har også medført en kraftig økning i passasjertallene på strekningen.
Flytoget har Drammen som endestasjon for sine tog til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen med tre avganger i timen. Lieråsen tunnel fra 1973 har gjennom 2000-tallet fått en oppgradering av sikkerhetsnivået som innebærer nytt tverrslag med nødutgang, lys og ventilasjon. Stasjonene Skøyen, Lysaker, og Sandvika er alle bygget ut til firespors-stasjoner. Asker stasjon har seks togspor.

Muligheter

Lokaltogstrekningen Lysaker – Sandvika (Drammenbanen) ble ferdig oppgradert høsten 2015. Samtidig åpnet nye Høvik og Stabekk stasjoner.
I 2013 fikk Jernbaneverket i oppdrag å koordinere arbeidet med en konseptvalgutredning for bedre kapasitet i kollektivtrafikken gjennom Oslo, herunder ny Oslotunnel. Kapasitetsgrensen for antall tog gjennom Oslotunnelen er i ferd med å bli nådd, selv med tilpasninger i signalanlegget.

Se også:
Oslokorridoren, Lillehammer - Oslo S - Larvik i 2015
Prosjekter: Høvik stasjon og vendeanlegg

Fakta

·         Banelengde: 41,66 km (Oslo S  - Drammen, via Askerbanen: 40,03 km)

·         Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 16

·         Elektrisk drift

·         Person- og godstrafikk

·         Godsterminal i Drammen (flere terminalspor fra Brakerøya, Holmen og Drammen st.)

·         Dobbeltspor

Godstog ved Huseby i Lier, like vest for Lieråsen tunnel. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>