Søknad om tiltak nær jernbane

Før det settes i gang arbeid på, ved eller nær jernbanesporet må det innhentes tillatelse etter jernbaneloven § 10 fra Bane NOR.

Skal du utføre arbeid nær sporet?

Skal du bygge, grave eller utføre annet arbeid nærmere enn 30 meter fra jernbanen, skal du sende søknad til Bane NOR om tillatelse etter jernbaneloven § 10. Nabovarsel godtas ikke som søknad om tillatelse etter jernbaneloven § 10.

   

Utrag fra Jernbaneloven § 10

Det er forbudt uten tillatelse fra kjøreveiens eier å oppføre bygning, anlegg eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling med videre, innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje

Les mer på Lovdata.no

   

Skal du bygge eller grave eller jobbe på Bane NORs grunn?

Da må du i tillegg til tillatelse i hen hold til § 10, inngå avtale med Bane NOR. For å inngå avtale om kryss- og nærføring, kontakt kabelkontoret. Det bety at du både må innhente tillatelse etter jernbaneloven § 10 og inngå avtale med Bane NOR.

Søknaden skal opplyse om:

 • Søker/eiers navn
 • Søkers postadresse, e-postadresse og telefon
 • Eiendommens gnr/bnr/festenr/seksjonsnr
 • Eiendommens gateadresse og kommune

Tiltak nær jernbane med søknadsplikt er:

 • nybygg
 • påbygg
 • tilbygg
 • midlertidig bygning
 • konstruksjon eller anlegg
 • rivning
 • drenering/planering/utgraving
 • m.m.

Søknaden skal vedlegges situasjonskart fra kommunen hvor tiltaket er påført kartet og målsatt i forhold til nærmeste spormidt, kontaktledningsmast og eiendomsgrensen mot Bane NORs eiendom.

I tillegg må du legge ved tegninger (plan, snitt og fasader) av omsøkte byggverk hvor også jernbanesporet og kontaktledningsanlegget fremkommer på snitt-tegningen.  

Søker må

 • redegjøre for plansituasjonen i relasjon til tiltaket. Reguleringsplanen for området eller kommuneplanens arealdel med bestemmelser vedlegges.
 • redegjøre for håndteringen av overvann/drenering fra det omsøkte tiltaket.
 • begrunne behovet for tillatelse etter jernbaneloven § 10. Med dette menes eksempelvis hvorfor tiltaket ikke er tenkt plassert annet sted på eiendommen.
 • redegjøre for trafikale forhold knyttet til etablering og bruk av tiltaket.
 • sikre at gjeldende krav til støy ivaretas.

Bane NOR kan stille krav om

 • dokumentasjon av grunnforholdene og at det redegjøres for konsekvensene for nærliggende jernbaneinfrastruktur i en geoteknisk rapport. Ved sprengning kreves sprengningsplan og at det blir foretatt rystelsesmålinger.
 • merinformasjon om tiltaket avhengig av tiltakstype, terrengforhold, avstand til jernbanen samt andre forhold som har betydning for søknadsbehandlingen.

Slik søker du

Når det gjelder vedlikeholdsarbeid nær jernbanen må dette varsles til Bane NOR på e-post: postmottak@banenor.no

Eksempel på vedlikehold kan være:

 • maling/vasking/reparasjon av støyskjerm, husvegg eller vinduer
 • felling av trær
 • m.m.

Ved større vedlikeholdsarbeid som utskifting av hele fasader, bruk av lift/kran og liknende må du søke om dette, på

   
e-post
: postmottak@banenor.no

   
eller i brevpost:

Bane NOR SF
postboks 4350
2308 Hamar

Tillatelse

Bane NOR kan på bakgrunn av søknad avslå eller fatte vedtak som gir tillatelse til å gjennomføre tiltak innenfor 30 metersonen i medhold av jernbaneloven § 10 på bestemte vilkår.

Vedtak etter jernbaneloven § 10 er enkeltvedtak som kan påklages. Klager sendes Bane NOR som vurderer klagen før oversendelse til Jernbanedirektoratet.