Søknad om tiltak nær jernbane

Før det settes i gang arbeid på, ved eller nær jernbanesporet må det innhentes tillatelse etter jernbaneloven § 10 fra Bane NOR.

Om du skal bygge, grave osv. på Bane NORs grunn, må du både innhente tillatelse og inngå avtale med Bane NOR. For å inngå avtale om kryss- og nærføring ta kontakt med kabelkontoret 

Det er ikke tillatt å bygge, grave eller fylle opp masse innenfor en avstand på 30 meter fra jernbanen.(Foto: Njål Svingheim)

Den som ønsker å etablere et tiltak nærmere enn 30 meter fra jernbanen, må sende søknad til Bane NOR om tillatelse etter jernbaneloven § 10. Nabovarsel godtas ikke som søknad om tillatelse etter jernbaneloven § 10.

Søknaden skal opplyse om:

  • Søker/eiers navn.
  • Søkers postadresse, e-postadresse og telefon.
  • Eiendommens gnr/bnr/festenr/seksjonsnr.
  • Eiendommens gateadresse og kommune.

Søknaden skal beskrive hva tiltaket omfatter (nybygg, påbygg/tilbygg, midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg, rivning, drenering/planering/utgraving m.m.)

Søknaden skal vedlegges situasjonskart fra kommunen hvor tiltaket er påført kartet og målsatt i forhold til nærmeste spormidt, kontaktledningsmast og eiendomsgrensen mot Bane NORs eiendom.

Videre vedlegges tegninger (plan, snitt og fasader) av omsøkte byggverk hvor også jernbanesporet og kontaktledningsanlegget fremkommer på snitt-tegningen.  

Søker må redegjøre for plansituasjonen i relasjon til tiltaket. Reguleringsplanen for området eller kommuneplanens arealdel med bestemmelser vedlegges.

Søker må redegjøre for håndteringen av overvann/drenering fra det omsøkte tiltaket. 

Søker må begrunne behovet for tillatelse etter jernbaneloven § 10. Med dette menes eksempelvis hvorfor tiltaket ikke er tenkt plassert annet sted på eiendommen.

Søker må redegjøre for trafikale forhold knyttet til etablering og bruk av tiltaket.

Søker må sikre at gjeldende krav til støy ivaretas.

Det kan bli stilt krav om dokumentasjon av grunnforholdene og at det redegjøres for konsekvensene for nærliggende jernbaneinfrastruktur i en geoteknisk rapport. Ved sprengning kreves sprengningsplan og at det blir foretatt rystelsesmålinger.

Det kan bli stilt krav om merinformasjon om tiltaket avhengig av tiltakstype, terrengforhold, avstand til jernbanen samt andre forhold som har betydning for søknadsbehandlingen.

Slik søker du

Når det gjelder vedlikeholdsarbeid nær jernbanen må dette varsles til Bane NOR via postmottak@banenor.no. Eksempel på vedlikehold kan være maling/vasking/reparasjon av støyskjerm, husvegg, vinduer, felling av trær m.m.

Ved større vedlikeholdsarbeid som utskifting av hele fasader, bruk av lift/kran og liknende må det sendes inn søknad til Bane NOR SF, postboks 4350, 2308 Hamar. Eller på e-post til postmottak@banenor.no

Tillatelse

Bane NOR kan på bakgrunn av søknad avslå eller fatte vedtak som gir tillatelse til å gjennomføre tiltak innenfor 30 metersonen i medhold av jernbaneloven § 10 på bestemte vilkår.

Vedtak etter jernbaneloven § 10 er enkeltvedtak som kan påklages. Klager sendes Bane NOR som vurderer klagen før oversendelse til Jernbanedirektoratet.