Tidsplan for kapasitetsfordelingsprosessen

Se Network Statement 2023 Kapittel 4.5.1.5

Søknadsfrist for årlig kapasitetsfordeling er andre mandag i april.

FOM TOM Prosess / Aktivitet
2021    
12.12   Ruteplan R22 iverksettes.
22.12   Seneste dato for kunngjøring av oppstart R23 – inkl. første forslag til BTP.
2022    
10.1   Forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk R23 publiseres. Søkeperiode for infrastrukturkapasitet starter.
14.2   Søkeperiode for ruteleier starter – BEST-L åpner.
14.2 18.2 Tidlig dialog – enkeltmøter med JBF og andre søkere.
17.3   Oppstartmøte R23 med JBF og andre søkere for informasjon og dialog om forutsetningene for kommende ruteplanperiode.
11.4   Siste dag for kommentarer til første forslag BTP R23.
11.4   Siste dag for søknader om infrastrukturkapasitet for R23.
12.4   Første dag for søknader om infrastrukturkapasitet og tjenester etter ordinær frist
13.6* 17.6* Samråds-/statusmøter med JBF og andre søkere.
4.7   Forslag til ruteplan og oppdatert forslag til BTP for R23 publiseres.
4.7 5.8 Høringsperiode.
5.8   Kommentarer til forslag til ruteplan og oppdatert forslag BTP R23 skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00.
5.8 2.9 Samordningsperiode.
15.8 og 16.8*   Ruteplanmøte R23 med JBF og andre søkere for gjennomgang av ruteforslag og høringskommentarer.
22.8   Fastlegging av internasjonal trafikk søkt i PCS, inkludert forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk. Gjelder også nasjonale ruteleier som matetrafikk til/fra PaPs.
5.9   Siste dag for å fremsette krav om tvisteløsning.
6.9. 16.9 Tvisteløsningsperiode.
23.9   Ruteplan og BTP R23 fastlegges.
24.9   Første dag for svar på søknader om infrastrukturkapasitet og tjenester etter ordinær frist
17.10   Ruteplan og BTP R23 publiseres.
17.10   Siste dag for søknader om infrastrukturkapasitet og tjenester etter ordinær frist
18.10   Første dag for søknad om ad hoc ruter for rutetermin R23.
11.11   Siste dag for å meddele JBF som skal forestå transport der hvor infrastrukturkapasitet er søkt av andres søkere og ikke et JBF.
14.11   Oppdatert årlig ruteplan publiseres
11.12   Ruteplan R23 iverksettes.
21.12   Seneste dato for kunngjøring av oppstart rutetermin R24.

* Datoer er avstemt med Trafikverket, men det kan komme endringer.