Om Bane NOR

Bane NOR er et statsforetak, opprettet som en del av Jernbanereformen 01. januar 2017.

Bane NOR er heleid av staten ved Samferdselsdepartementet. Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle, bygge, drifte og forvalte det nasjonale jernbanenettet. Med en trygg, kundevennlig, tilgjengelig og effektiv jernbaneinfrastruktur skal vi legge grunnlaget for trafikkvekst gjennom gode knutepunkt for passasjerer og gods. Vi styrer trafikken på jernbanen og forvalter og utvikler jernbaneeiendom.

Vi følger statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse, og har i tillegg valgt etterlevelse av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse så langt det passer.

Bane NOR-konsernet er arbeidsgiver for omtrent 3 400 medarbeidere og har hovedkontor i Oslo. Konsernet er organisert i fire divisjoner med ansvar for hver sine fagområder (Drift og teknologi, Utbygging, Kunde og marked og Eiendom) og fire konsernstaber med fagansvar på tvers av divisjonene (HR og organisasjon, Virksomhetsstyring, Kommunikasjon og samfunnskontakt og Sikkerhet og kvalitet).

Våre verdier er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. Disse setter retning for vår adferd. Vår ambisjon er at Bane NOR skal preges av et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø der vi er nysgjerrige på hverandre og bruker hverandres kompetanse for å utvikle gode løsninger. Det skal vi legge til rette for.

Kontakt oss

Sentralbord: Telefon (+47) 22 45 50 00 (man.-fred. 08.00 - 15.00)

E-post: postmottak@banenor.no

Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar

Org.nr. 917082308

For presse og media, besøk vårt presserom på NTB.no