Kan du få kompensasjon for påkjørte husdyr?

Det skjer dessverre påkjørsler av husdyr på jernbanen. Sammen med våre naboer har vi et felles ønske om at dyr ikke skal bli påkjørt, og at husdyra skal kunne beite side om side med togtrafikken.

Kompensasjonsordning for dyrepåkjørsler

Bane NOR har en ordning som innebærer at det kan utbetales kompensasjon for påkjørte dyr ut fra rimelighetshensyn. For å få utbetalt kompensasjon etter ordningen, er det en forutsetning at Bane NOR har gjerdet på stedet.

Bane NOR kompenserer normalt ikke påkjørte dyr (hester, storfe m.m.) som gjerdene ikke er dimensjonert for. Vi minner ellers om at eierne har et selvstendig og juridisk ansvar for å ta vare på dyrene sine. Det følger av Jernbaneloven og Beitelova (se nederst) at husdyr ikke skal oppholde seg på jernbanens grunn som ikke er ment for publikum, og at dyreeiere i nærheten av jernbanen, alltid må sørge for at dyrene er forsvarlig tjoret eller inngjerdet. Mer informasjon om gjerder langs jernbanen og husdyrhold finner du på denne lenken.

Handlingsplan for dyrepåkjørsler

Bane NOR har en egen handlingsplan for husdyrpåkjørsler. Handlingsplanen som omhandler ulike tiltak for å unngå påkjørsler av husdyr, tamrein og vilt, og skal etter planen revideres høsten 2022.

Skjema for søknad om kompensasjon finner du på denne lenken. Søknaden sendes til:

Bane NOR SF Postboks 4350, 2308 Hamar eller E-post til postmottak@banenor.no

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at normal saksbehandlingstid er ca. to måneder fra vi mottar en dokumentert søknad til vedtak er fattet.

Har du spørsmål om kompensasjonsordningen, eller lurer på om du kan få kompensasjon, ta kontakt med: skadesaker@banenor.no

Jernbaneloven (Lov av 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m.) 

Beitelova (Lov av 16. juni 1961 om ymse beitespørsmål)