Nå setter Bane NOR høye krav til utslippskutt

Å kjøre tog er utslippsfri og grønn transport. Å bygge og vedlikeholde jernbane har kostnader for klima og miljø. Derfor vil vi halvere utslippene innen 2030.

Når Minnevika bru står ferdig høsten 2023, glir den inn i landskapet der Mjøsa møter Vorma. Brufamilien over Minnesund har fått et nytt familiemedlem. Illustrasjon: Bane NOR

I 2012 fikk Jernbaneverket en internasjonal pris for utvikling av klimabudsjett sammen med Statens vegvesen. Mens vegvesenet fortsatte arbeidet, skjedde ikke den samme utviklingen hos oss. I 2017 ble Jernbaneverket til Bane NOR, som har ansvaret for bygging, vedlikehold og drift av jernbanen.  

– Det gjøres mye for å redusere utslippene fra utbygging av ny infrastruktur. Likevel må vi erkjenne at vi har en jobb å gjøre. Og den jobben skal vi lykkes med, sier Vibeke Tegneby, bærekraftsansvarlig i Bane NOR.

Minnevika bru, Eidsvoll/Minnesund: Å satse på mer transport på skinner, er å jobbe for en bærekraftig fremtid. Men vi må starte allerede i anleggsfasen. Foto: Bane NOR

Utslipp fra materialer og fossilt drivstoff

Derfor har vi nå satt oss nye og høye mål:

  • Både direkte og indirekte utslipp av klimagasser fra bygging, drift og vedlikehold av jernbane skal reduseres med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2019-nivå.

  • Direkte utslipp skjer på selve anleggsplassen, og omfatter blant annet bruk av fossilt drivstoff til anleggsmaskiner og transport til og fra anleggsområdet.

  • Indirekte utslipp er hovedsakelig utslipp som skyldes produksjon av materialer (spesielt store materialgrupper som stål, betong og kalksement) og som brukes under bygging eller vedlikehold.

Ønsker å bli en rollemodell

Biltrafikk er CO2-utslipp, svevestøv og mikroplastutslipp. Jernbanen er utslippsfri, energieffektiv, og arealbesparende. Å satse på mer transport på skinner, er å jobbe for en bærekraftig fremtid.

Bane NOR skal jobber for å gjøre togtrafikken enda grønnere og vi mangler ikke ambisjoner: I tillegg til store utslippskutt, er målet å bli en rollemodell i arbeidet for bærekraftig utvikling innen 2025, og en drivkraft for grønn omstilling.

Hvordan skal vi klare det?

– Vi innfører flere tiltak og skjerper kravene. Vi får samlet krefter mot et felles mål, noe som gir oss større fokus på de oppgavene som gir konkrete resultater. Det blir særlig viktig å fortsette vårt gode klimasamarbeid med entreprenører og leverandører, sier Tegneby.

Dette skal vi gjøre

Her er eksempler på tiltak som Tegneby mener vil bidra til å oppnå en halvering av utslippene:

  • Vi utvikler et mer omfattende klimaregnskap for hele konsernet Bane NOR.

  • Flere utbyggingsprosjekter skal ha et klimabudsjett. Disse budsjettene skal også inkludere mål for å spare naturmiljø og dyrka mark.

  • Det skal stilles krav til utslippsreduserende tiltak i kontrakter med entreprenører og leverandører.

  • Vi gjennomfører prøveprosjekter med helt utslippsfrie anleggsplasser.

  • Vi skal gjennomgå jernbanens tekniske regelverk og gjøre endringer som bidrar til mer klimavennlige og bærekraftige anlegg.

  • Det skal kuttes indirekte utslipp gjennom klimakrav i rammeavtaler for levering av jernbanemateriell.

  • Det skal stilles krav til gjenbruk av steinmasser, og materialer fra revet eiendomsmasse.

Er i startgropa, så vi er i gang!

Bane NORs utbyggingsdirektør Stine Undrum er glad for de høye kravene vi pålegger oss selv og våre samarbeidspartnere. Hun er enig i at tiltakene for klimaet og miljøet må styrkes. Samtidig understreker hun at det allerede jobbes godt i prosjektene.

Stine Undrum, utbyggingsdirektør, Bane NOR

– Vi har manglet tydelige, overordnede mål og krav. Det har vi nå, og de skal brukes av våre dyktige medarbeidere i godt samarbeid med entreprenørene. Nå er vi i startgropa for å styrke og systematisere arbeidet, så vi er i gang, sier Undrum.