Søk ruter og sportilgang for neste rutetermin

All godstrafikk og deler av persontrafikken i Norge er åpen for konkurranse på like vilkår. Ruteplanprosessen er planleggingen av det kompliserte puslespillet det er å lage en ruteplan for et jernbanenett som i all hovedsak er enkeltsporet, samtidig som man skal komme til enighet med togselskapene som har søkt om ruter.

  • Søknad om ruter til den årlige ruteplanen skal sendes i Bane NORs elektroniske system BEST-L 
  • Søknad om arbeid i spor skal sendes i Bane NORs elektroniske system for Banetekniske Planforutsetninger - ARBIS

For detaljert informasjon om infrastruktur og kapasitetsfordeling -
se Network Statement

Søknad om infrastrukturkapasitet fra R22

Network Statement Annex 4.2.4.1

Gå til BEST-L

Gå til ARBIS
Merk! Nettleser Chrome må benyttes til åpning av lesertilgang i ARBIS

Network Statement
Network Statement er Bane NORs produktbeskrivelse av infrastrukturen. Dokumentet inneholder informasjon om vilkårene for å søke om tilgang til å trafikkere jernbanenettet. I tillegg finnes informasjon om kapasitetsfordeling og tidsfrister, tjenestene, prissystemet samt rettslig forankring.

Møter i kapasitetsfordelingsprosessen

Tidsplan for prosessen