Gjerder langs jernbanen og husdyrhold

Det skjer dessverre påkjørsler av husdyr på jernbanen. Sammen med våre naboer har vi et felles ønske om at dyr ikke skal bli påkjørt, og at husdyra skal kunne beite side om side med togtrafikken.

Foto: Harry Korslund, Bane NOR

Bane NOR har ikke en juridisk plikt til å sette opp og vedlikeholde gjerder langs jernbanen til vern for husdyr. Bane NOR ønsker likevel å prioritere vedlikehold og bytte av gjerder der det er husdyr (produksjonsdyr) på beite.

Hva betyr dette for deg som er husdyreier langs jernbanen?

Gjerdenes dimensjonering

Der Bane NOR setter opp gjerder benytter vi per i dag primært 120 cm flettverksgjerder. Gjerdene er ikke dimensjonert for å holde ute store dyr, som for eksempel storfe og hest. 

Selv om Bane NOR setter opp/reparerer gjerder har dyreeier et selvstendig ansvar jf. eksempelvis beitelova og jernbaneloven. Dersom det er fare for at dyrene kan trenge gjennom gjerdet må dyreeier gjøre nødvendige tiltak, som for eksempel å sette opp strømgjerde i tillegg.​

   

Der det er husdyr på beite

Der det i dag er husdyr på beite ønsker Bane NOR å vedlikeholde gjerder som ikke trenger å skiftes. Der Bane NOR vurderer at gjerdene er så dårlige at de bør skiftes, setter vi opp nye gjerder.

   

Nye beiteområder

Dersom dyreeier/grunneier ønsker å ta i bruk nye områder eller gjenoppta tidligere brukte beiteområde må du henvende deg til oss. 

Vi vurderer om og eventuelt når vi kan vedlikeholde/sette opp gjerder.​

Utbedringstakten og nyetablering av gjerder, styres av våre årlige budsjetter og prioriteringer

Bane NOR har en egen handlingsplan for husdyrpåkjørsler, som er planlagt revidert høsten 2022. Den omhandler ulike tiltak for å unngå påkjørsler av husdyr, tamrein og vilt. De beste resultatene i arbeidet med å redusere dyrepåkjørsler, oppnår vi gjennom godt samarbeid med dyreeierne og grunneierne langs jernbanen.

Dersom du har spørsmål, send gjerne en henvendelse til postmottak@banenor.no.

Les også