Ler kryssingsspor

Fram til høsten 2020 arbeidet Bane NOR med å forlenge kryssingssporet ved Ler stasjon på Dovrebanen. Med et lengre kryssingsspor kan 650 meter lange godstog krysse uten unødig tidstap. Denne utbyggingen var et ledd i Bane NORs strategi for å få mer godstransport over fra veg og sjø til bane og er derfor et bidrag til det grønne skiftet.

Økt sikkerhet

Utbyggingen gir forbedret sikkerhet for beboerne i området, fordi

  • med mer gods på bane, reduseres tungtrafikken på E6,
  • to usikrede planoverganger blir erstattet med to nye underganger
    • en for gående og syklende
    • en for grunneier i området

Lengre plattform

Plattformen til spor 1 er revet og blitt erstattet med en ny og lengre. I dag er plattfomen 125 meter lang.

Baneservice AS var totalentreprenør og hadde ansvar for prosjektering og bygging.  Kontrakten med Baneservice hadde en verdi på 198 millioner kroner.

Anlegget ble tatt i bruk sommeren 2020.

Ferdig
204
mill.
Kostnad
198
mill.
Kontrakt
936
Ny kryssingslengde i meter
650
Mulighet for toglengde i meter
2016
2017
2019
2020
  • Oppstart detaljplan
  • Godkjent detaljplan
  • Byggestart
  • Ibruktagelse