Holmen kapasitet gods

Havna på Holmen i Drammen er en av landets viktigste havner. Kanskje mest kjent for at importerte biler kommer i land her. Prosjektet “Holmen kapasitet gods” er etablert for å bidra til å sikre kapasitetsøkning for persontrafikk på Drammenbanen, øke sikkerheten lokalt på Holmen og ikke minst bidra til mer effektiv godshåndtering.

På Holmen kommer bilene som importeres til Norge med båt, og de transporteres videre ut til hele landet. Sammen med annet gods er det en betydelig trafikk. Bakgrunnen for Jernbaneverkets prosjekt er at togtrafikken på strekningen Drammen – Asker har økt vesentlig de siste årene. Ny grunnrute fra desember 2014 økte persontrafikken over Drammen stasjon ytterligere, og dermed ble det redusert tilgjengelig kapasitet for godstrafikken til Holmen og Brakerøya. Prosjektet “Holmen kapasitet gods” er derfor viktig for at ikke kapasiteten på Drammenbanen skal begrense godsmengden på Holmen.

På Holmen skal det bli plass til hele togstammer på inntil 580 meter og det etableres ei sporvifte med sju spor. Jernbaneverket skal også bygge opp et vegsystem for å fjerne flere usikre kryssinger over sporet. 

Bygging
7
Sporvifta får sju spor for å håndtere godstogene
363
mill.
Forventet kostnad
25
meter bruspenn på den nye brua
2016
  • Arbeidene i byggegropa pågår
  • Sporet legges til sporvifta
  • Riving av deler av Skur B for å gi plass til sportrasè
  • Sammenkobling med Drammenbanen i november