Bedre kundeinformasjon på Sørlandsbanen

Bane NOR utreder en rekke nye kundeløsninger for landets stasjoner. De reisende ønsker bedre tilgang til sanntidsinformasjon og sømløse overganger og Bane NOR ønsker å innfri dette. Derfor skal det bygges og driftes nye kundeinformasjonsanlegg, høyttalere og visuell dynamisk informasjon som monitorer og anvisere på Sørlandsbanens stasjoner. I tillegg skal den lokale tekniske infrastrukturen som er nødvendig for overvåking og drift av anleggene oppgraderes.

Arendal (Arendalsbanen) og Vikersund stasjon (Randsfjordbanen) skal også få kundeinformasjonsanlegg. 

Alle stasjoner med en viss trafikk skal dekkes. Stasjoner med et gjennomsnitt antall reisende på flere enn 50 personer per døgn skal ha en variant av et kundeinformasjonsanlegg. Høyere antall reisende gir et bredere tilbud.

Bygging
16,8
mill.
Kostnad
18
Stasjoner får nye anlegg
84
Nye høyttalere
24
Nye monitorer ute
20
Nye monitorer inne
4
Nye anvisere
2017
2018
2019
  • Byggeplan ferdig
  • Byggestart 5. november 2018
  • Prosjekt ferdigstilt