Trondheim sentralstasjon, byggetrinn 1

Byggetrinn 1 ved stasjonen ble tatt i bruk 29. april 2014. I dette byggetrinnet er Trondheim S oppgradert med nye plattformer og adkomster og nytt kundeinformasjonsanlegg. Stasjonen er blitt bedre å bruke for flere etter oppgraderingen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Her blir det ny plattform, nye skinner og pukk, nye benker, søppelkasser og tempererte leskur. (Foto: Anne Rognes)Anleggsarbeidene på Trondheim Sentralstasjon starter 13. februar 2012. 29. april 2014 ble en fornyet stasjon tatt i bruk.

Et bedre kollektivknutepunkt
Det pågår et omfattende arbeid med å modernisere Trondheim sentralstasjon som kollektivknutepunkt. Jernbaneverkets bidrag til dette er å oppgradere plattformene og adkomstene på stasjonen. I tillegg skal vi forberede adkomster til plattformene fra gangbroa Tverrforbindelsen. Senere skal stasjonen utvides med én ny mellomplattform.

Dagens situasjon
Plattformene ved Trondheim sentralstasjon er i dag lave i forhold til togene som stopper på stasjonen. Som en følge av dette er avstanden mellom tog og plattform relativt stor.

Adkomst til mellomplattformene på stasjonen går via undergang og ramper. Disse rampene er veldig bratte og tilfredsstiller ikke dagens krav til universell utforming.

Sikkerhet i høysetet
Stasjonen skal være i tilnærmet normal drift, og togene skal gå som vanlig mens det bygges på stasjonen. Det er viktig for Jernbaneverket å ivareta sikkerheten for reisende, byggearbeidere og driftspersonell. Kort sagt: Vi er svært nøye med å ivareta sikkerheten for alle som ferdes i og rundt plattformene. Etter en sikker byggeprosess får vi en ny og enda sikrere stasjon.

Arbeider ved stasjonen
• bygge én hovedplattform og to mellomplattformer
• nye adkomster til mellomplattformene med heiser og trapper
• nytt anlegg for kundeinformasjon (monitorer og anvisere som viser togavgangene, nye høyttalere og teleslynge)
• nye benker, lys og ventesoner
• snøsmeltingsanlegg
• forberede fremtidig adkomst til plattform fra Tverrforbindelsen
• jernbanetekniske arbeider:

     -  fornye fem av sporene på stasjonen 
     - nytt kontaktledningsanlegg på stasjonen 
     - nytt elektro-teknisk bygg
     - opprydding i kabel- og ledningsnettet
     - skifte ut pukken som ligger i sporet

Sikrere fra plattform til tog
Med nye, høyere plattformer vil det bli mer komfortabelt å gå av og på toget. (Foto: Anne Rognes)De nye plattformene vil bli høyere enn dagens plattformer. Avstanden mellom toget og plattformkanten vil med dette bli mindre. Det betyr at av- og påstigning på toget vil bli enda sikrere og mer komfortabelt for passasjerene.

Ny og funksjonell stasjon
Heiser og trapper vil erstatte rampene, som i dag er adkomst til plattformene. Når du skal fra stasjonshallen og til én av mellomplattformene må du ta trappa eller heisen ned, og trapp eller heis opp til riktig mellomplattform.

Det skal monteres monitorer og nye anvisere som viser hvilke tog som kommer og går, og i hvilket spor. I tillegg skal det monteres nye høyttalere og teleslynge. Dette nye anlegget vil gjøre det enda enklere for alle passasjerer å orientere seg. '

Vi bygger om stasjonen for å gjøre den så praktisk og komfortabel som mulig for reisende. Det er tenkt på den norske vinteren, som kan bli kald. Tempererte ventesoner, oppvarmede benker varmekabler som vil sikre en snø- og isfri plattform vil gjøre Trondheim sentralstasjon til et bedre utgangspunkt for togreisen også på vinterstid.

Fakta

 
Byggestart: Februar 2012
Anlegget tas i bruk: 29. april 2014 
Entreprenør: Reinertsen AS
Kontraktens verdi: 150 millioner