Bærekraft

Bane NORs viktigste bidrag til økt bærekraft, i samfunnet generelt og transportsektoren spesielt, er å styrke oppslutningen om jernbanen og bidra til at flere kan ta mer tog.

Å flytte mer transport over på jernbane vil gjøre transportsektoren mer bærekraftig, fordi jernbanen bruker mindre energi og areal i forhold til kapasitet enn andre transportmidler.   

Målbildet for arbeidet med bærekraft er likt som for Bane NORs visjon på konsernnivå: «Mer på skinner setter mindre spor». Det springer ut av vårt miljøfortrinn og vår virksomhets iboende bidrag til et mer bærekraftig samfunn: At vi er en del av svaret på en av verdens største utfordringer. 

Jernbanen bidrar til klima- og nullvekstmålet ved å ta over trafikk fra fossile transportformer. I tillegg har jernbanen mindre arealbehov og luftforurensning. Den tilbyr rask og energieffektiv transport med høy kapasitetsutnyttelse, og fører til færre trafikkulykker. Disse fordelene er ekstra store i sentrale strøk, der flest mennesker og mest gods transporteres. Når flere kan bo, jobbe eller få gjort nødvendige ærender like ved stasjonen, reduseres klimagassutslipp fordi behovet for privatbil blir vesentlig redusert.  

Veikart for bærekraft

«Mer på skinner setter mindre spor»

Bærekraftsrapportering