Organisasjon og ledelse

Vi er organisert i fire divisjoner med ansvar for hver sine virkeområder og fire konsernstaber med fagansvar på tvers av divisjonene.

Organisasjonskart Bane NOR 2022

Divisjonene har ansvar for utføring og leveranser innen sine virkeområder:

  • Utbygging har ansvar for å planlegge og gjennomføre investeringsprosjekter knyttet til ny jernbaneinfrastruktur.
  • Kunde og markeder vårt kontaktpunkt mot kundene.
  • Eiendom har ansvar for å forvalte og utvikle eiendommene i foretaket.
  • Drift og teknologihar ansvar for alt som påvirker fremføring av tog. 

Konsernstabene har overordnet ansvar for mål og strategier, rammeverk og styrende dokumenter innen sine fagområder på tvers av divisjonene.